SUBSTANCE IMMUNOASSAY SCREEN GC/MS CONFIRMATION
CANNABINNOIDS (Marijuana) 50 ng/ml 15 ng/ml
COCAINE 150 ng/ml 100 ng/ml
AMPHETAMINES 500 ng/ml
    Amphetamine 250 ng/ml
    MDMA 500 ng/ml 250 ng/ml
    Methamphetamine 250 “Met.”PLUS 200 “Amp.”
OPIATES
    “screen” (class assay) 2,000 ng/ml
    “Morphine” 2,000 ng/ml
    “Codeine” 2,000 ng/ml
    “Heroin” [6-MAM] 10 ng/ml 10 ng/ml
“Poppy seeds” Formula = M/C < 2 = Codeine Use
PCP 25 ng/ml 25 ng/ml
BARBITURATES 300 ng/ml 300 ng/ml
BENZODIAZEPINES 300 ng/ml 300 ng/ml
METHADONE 300 ng/ml 300 ng/ml
METHAQUALONE 300 ng/ml 300 ng/ml
PROPOXYPHENE 300 ng/ml 300 ng/ml